background

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego WzywajPosilki

 1. Pojęciom określonym w Regulaminie należy nadać następujące znaczenie:
  1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie udostępniane przez Pocoś, umożliwiające korzystanie z WzywajPosilki poprzez aplikację mobilną przeznaczoną na Urządzenia Przenośne.
  2. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  3. Konto – indywidualne konto Użytkownika w WzywajPosilki, stanowiące zbiór danych dotyczących Użytkownika. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.
  4. Operator Systemu Płatności – podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płat ności kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
  5. Opinie – Treści wprowadzane do WzywajPosilki przez Użytkowników po dokonaniu Zamówienia polegające w szczególności na ocenie posi łków, usług i produktów dostarczanych przez Restaurację za pomocą numerycznej skali oraz dodaniu komentarza.
  6. WzywajPosilki – serwis internetowy zamieszczony pod adresem http://wzywajposilki.pl lub dostępny za pośrednictwem Aplikacji Mobi lnej, poprzez którą Pocoś świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługi opisane Regulaminem, w szczególności usługę polegającą na umożliwieniu dokonywania Zamówień posiłków z Restauracji.
  7. Płatność Elektroniczna – płatność Użytkownika za posiłek realizowana za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.
  8. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym dla celów handlow ych i marketingowych dostępny pod adresem: https://wzywajposilki.pl/info/privacy_policy.
  9. Profil Restauracji – opis Restauracji i jej usług, produktów, menu, udostępniany Użytkownikowi przez Restaurację za pośredni ctwem WzywajPosilki.
  10. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
  11. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w WzywajPosilki i akceptacji Regulaminu umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień bez konieczności wypełniania danych Użytkownika, dostęp do historii zamówień, dostęp do promocji zarejestrowanych Użytkowników.
  12. Restauracja – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca restaurację, kawiarnię lub inny punkt gastronomiczny, która na podstawie odrębnej umowy z Pocoś uzyskała możliwość zawierania umów z Użytkownikami za pośrednictwem WzywajPosilki.
  13. Pocoś – Pocoś Jakub Rojek z siedzibą we Wrocławiu (ul. Orkana 50/1, 51-153 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców, REGON 362504243 NIP 8942945093 będąca operatorem i właścicielem WzywajPosilki.
  14. Treści – wszelkie informacje, opisy, zdjęcia lub inne treści wprowadzane przez Użytkownika lub Restaurację do WzywajPosilki, niezależnie od tego, czy spełniają cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treściami wprowadzanymi przez Użytkownika są w szczególności Opinie.
  15. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Pocoś a Użytkownikiem, na podstawie której Pocoś poprzez WzywajPosilki świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: udostępnieniu Profilu Restauracji, pośrednictwie w złożeniu Zamówienia, zawarciu Umowy z Restauracją oraz umożliwieniu wystawiania Opinii dotyczących usług i produktów będących przedmiotem Zamówienia.
  16. Umowa z Restauracją – zawierana za pośrednictwem WzywajPosilki umowa pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków lub napojów, a także inne produkty lub usługi udostępniane przez Restauracje w ofertach dostępnych za pośrednictwem WzywajPosilki. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku zaakceptowania Zamówienia przez Restaurację.
  17. Urządzenie Przenośne – urządzenie (smartfon, tablet) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym uruchomiona lub zainstalowana może zostać Aplikacja Mobilna, posiadające aktualną wersję systemu operacyjnego (iOS, Android), wyposażone w przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.
  18. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez Pocoś za pośrednictwem WzywajPosilki drogą elektroniczną polegające w szczególności na udostępnieniu Profilu Restauracji, pośrednictwie w złożeniu Zamówienia, zawarciu Umowy z Restauracją oraz umożliwieniu wystawiania Opinii bardziej szczegółowo opisane w § 3.1 poniżej. Niektóre Usługi mogą być świadczone dopiero po Rejestracji.
  19. Użytkownik – osoba korzystająca z WzywajPosilki, spełniająca wymagania określone w § 2 ust. 5 poniżej.
  20. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika będące złożeniem oferty zawarcia Umowy z Restauracją. Po akceptacji Zamówienia przez Restaurację dochodzi do wykonania Umowy z Restauracją.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin
   1. określa warunki korzystania z WzywajPosilki;
   2. określa zasady świadczenia Użytkownikom Usług przez Pocoś w ramach Umowy o Świadczenie Usług;
   3. określa tryb i zasady zawierania na odległość Umów z Restauracją;
   4. pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Pocoś nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
  3. Pocoś świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  4. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z WzywajPosilki. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z WzywajPosilki. W szczególności Pocoś uzależni dokonanie Rejestracji bądź zawarcie Umowy z Restauracją od zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.
  5. Warunkiem korzystania z WzywajPosilki oraz Aplikacji Mobilnej przez osoby fizyczne jest ukończenie 13 lat i posiadanie pełnej lub co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
  6. Oferty i informacje zamieszczone w WzywajPosilki, w tym w Profilach Restauracji, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 3. Umowa o Świadczenie Usług
  1. Rozpoczynając korzystanie z WzywajPosilki, Użytkownik zawiera z Pocoś Umowę o Świadczenie Usług polegającą na dostępie do WzywajPosilki i świadczeniu usług, na które składają się w szczególności:
   1. dostęp do usług, menu, produktów i promocji Restauracji;
   2. dokonywanie Zamówień;
   3. składanie i obsługa reklamacji;
   4. przesyłanie informacji handlowych i innych treści w ramach newslettera;
   5. dostęp do treści, w tym treści reklamowych, marketingowych oraz Opinii.
  2. Świadczenie usługi drogą elektroniczną odbywa się nieodpłatnie.
  3. Wybrane usługi w ramach Umowy o Świadczenie Usług są dostępne dopiero po Rejestracji.
  4. Pocoś nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub ich niewykonania, gdy takie zaprzestanie lub niewykonanie stanowi konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z powodów zależnych od Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 4. Umowa z Restauracją
  1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może zawierać Umowy z Restauracjami poprzez składanie Zamówień.
  2. Pocoś nie odpowiada za jakość posiłków, napojów, usług, produktów Restauracji oraz terminowość dostaw realizowanych przez Restauracje lub podmioty trzecie. WzywajPosilki w porozumieniu z Restauracjami może jednak prowadzić za pośrednictwem WzywajPosilki lub telefonicznie obsługę reklamacji usług i produktów zamówionych przez Użytkownika.
 5. Warunki korzystania z WzywajPosilki
  1. Korzystanie z WzywajPosilki odbywa się poprzez Internet i wymaga komputera, Urządzenia Przenośnego lub innego urządzenia, na którym możliwy jest dostęp do sieci publicznej Internet, a także uruchomienie oprogramowania jednej z popularnych przeglądarek internetowych lub zainstalowanie Aplikacji Mobilnej na Urządzeniu Przenośnym.
  2. Niedozwolone jest zamieszczanie w WzywajPosilki Treści bezprawnych, w szczególności Treści:
   1. sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym;
   2. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
   3. naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej;
   4. stanowiących stworzoną na zamówienie, spreparowaną lub nieautentyczną opinię Użytkownika o Restauracji lub jej towarach lub usługach.
  3. Pocoś zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści z WzywajPosilki w razie stwierdzenia, że naruszają one przepisy powszechnie obowiązującego prawa, postanowienia Regulaminu lub zaistnieje uzasadnione podejrzenie takich naruszeń.
  4. Wszelkie uwagi co do działania WzywajPosilki, w tym błędy lub luki w zabezpieczeniach WzywajPosilki można zgłaszać Pocoś na adres kontakt@wzywajposilki.pl.
  5. Pocoś nie gwarantuje ciągłej dostępności WzywajPosilki. Użytkownik musi się liczyć z przerwami w dostępie do WzywajPosilki, w szczególności związanymi z koniecznością wprowadzania zmian lub konserwacji. Użytkownik musi liczyć się również z możliwymi przerwami w dostępności Aplikacji Mobilnej wynikającymi z decyzji operatorów sklepów internetowych, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej. Pocoś dołoży starań, aby przerwy w działaniu WzywajPosilki konieczne w celu wprowadzenia zmiany lub konserwacji występowały w godzinach nocnych.
  6. Niedozwolone jest zamieszczanie w WzywajPosilki Treści bezprawnych, w szczególności Treści:
   1. sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym;
   2. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
   3. naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej;
   4. stanowiących stworzoną na zamówienie, spreparowaną lub nieautentyczną opinię Użytkownika o Restauracji lub jej towarach lub usługach.
 6. Aplikacja Mobilna
  1. Pocoś umożliwia Użytkownikom korzystanie z WzywajPosilki za pomocą Aplikacji Mobilnej.
  2. Aplikacja Mobilna umożliwia korzystanie z funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem WzywajPosilki na urządzeniach mobilnych, w tym powiadomień typu „Push”.
  3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej odbywa się poprzez Internet i wymaga posiadania Urządzenia Przenośnego wraz z systematycznie aktualizowanym systemem operacyjnym.
  4. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej za pomocą urządzenia niespełniającego definicji Urządzenia Przenośnego może być utrudnione lub niemożliwe.
  5. Postanowienia odnoszące się do WzywajPosilki stosuje się odpowiednio do Aplikacji Mobilnej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 7. Rejestracja
  1. Użytkownik może korzystać z WzywajPosilki lub Aplikacji Mobilnej po Rejestracji Konta.
  2. Rejestracja Konta jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w WzywajPosilki. Pocoś, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach WzywajPosilki unikalne Konto o nazwie tożsamej z numerem telefonu Użytkownika.
  3. Użytkownik, podając dane Konta w ramach WzywajPosilki, oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
  4. Rejestracja Konta umożliwia:
   1. dokonywanie Zamówień;
   2. zbieranie historii Zamówień Użytkownika;
   3. analizę preferencji zakupowych Użytkownika, w tym oferowanie Użytkownikowi towarów i usług dostosowanych do jego upodobań zgodnie z dotychczasowymi Zamówieniami;
   4. korzystanie z promocji kierowanych do zarejestrowanych Użytkowników.
  5. Po aktywacji Konta Pocoś prześle Użytkownikowi potwierdzenie Rejestracji w WzywajPosilki.
  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w WzywajPosilki. W celu usunięcia Konta należy zgłosić żądanie usunięcia Konta na adres e-mail: kontakt@wzywajposilki.pl lub pisemnie na adres siedziby Pocoś.
  7. Pocoś może zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika w WzywajPosilki, jeżeli Użytkownik narusza warunki Regulaminu, w szczególności:
   1. zamieszcza w WzywajPosilki Treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;
   2. destabilizuje działanie WzywajPosilki;
   3. dane Użytkownika są nieprawdziwe;
   4. podane dane nie należą do Użytkownika.
  8. Przed usunięciem Konta Pocoś powiadomi Użytkownika o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.
  9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą podanego przy Rejestracji numeru telefonu stanowiącego unikalny identyfikator. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 8. Zamówienie
  1. Użytkownik może składać Zamówienia w Restauracjach za pośrednictwem WzywajPosilki zarówno po Rejestracji, jak i bez jej dokonania.
  2. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Restaurację skutkuje zawarciem Umowy z Restauracją. Umowa z Restauracją jest zawierana zawsze pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją.
  3. Dostawa może być realizowana przez Restaurację, Pocoś lub podmiot trzeci.
  4. Złożenie Zamówienia może być uzależnione od osiągnięcia minimalnej wartości Zamówienia, o której Użytkownik jest informowany podczas składania Zamówienia. Każda z Restauracji może ustalić odrębną minimalną wartość Zamówienia.
  5. Pocoś nie ma wpływu na menu Restauracji ani na ceny posiłków i produktów oferowanych przez Restauracje.
  6. Restauracja ma obowiązek dostarczyć przedmiot Zamówienia bez wad fizycznych i prawnych.
  7. W odniesieniu do Zamówień dokonywanych przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, rękojmia jest wyłączona, chyba że Restauracja zastrzeże inaczej.
  8. Pocoś i Restauracja nie udzielają gwarancji na produkt lub usługę, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. W razie udzielenia przez Restaurację gwarancji, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza ustawowych uprawnień Konsumenta. Restauracja może określić szczegółowe warunki gwarancji w Profilu Restauracji lub na swojej stronie internetowej.
 9. Złożenie Zamówienia
  1. Aby złożyć Zamówienie, należy:
   1. uruchomić WzywajPosilki poprzez przeglądarkę internetową lub Aplikację Mobilną;
   2. w formularzu wybrać opcję odbioru osobistego, lub;
   3. w formularzu podać prawdziwy adres dostawy który zostanie wykorzystany do późniejszej realizacji Zamówienia z opcją dostawy, oraz na podstawie którego zostaną ustalone Restauracje wykonujące dostawę w rejonie wskazanym przez Użytkownika;
   4. wybrać Restaurację, której asortymentem jest zainteresowany Użytkownik;
   5. wybrać posiłek lub produkt z asortymentu Restauracji;
   6. wybrać metodę i dane dotyczące płatności i dostawy; Użytkownik może dokonać samodzielnego odbioru lub wybrać opcję dostawy przez Restaurację;
   7. podać prawdziwe i prawidłowe dane kontaktowe, w celu realizacji Zamówienia;
   8. wybrać sposób płatności (gotówką, poprzez Płatność Elektroniczną, punktami programu lojalnościowego lub inną dostępną metodą) i potwierdzić ten wybór na stronie internetowej WzywajPosilki lub w Aplikacji Mobilnej poprzez wybranie opcji „Zrealizuj zamówienie”;
   9. dokonać Płatności Elektronicznej, jeżeli taka została wybrana.
  2. Jeżeli Restauracja oferuje taką możliwość, po dokonaniu wyboru posiłku lub produktu, Użytkownik może wybrać jego dodatkowe składniki lub modyfikacje. Wszelkie modyfikacje i dodatkowe składniki mogą wiązać się ze zwiększeniem wartości Zamówienia, o czym Klient będzie informowany najpóźniej przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.
  3. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy. Koszt dostawy ponosi Użytkownik. Użytkownik jest informowany o dodatkowych kosztach związanych z dostawą najpóźniej bezpośrednio przed potwierdzeniem Zamówienia.
  4. Potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem Restauracji oferty zawarcia umowy na warunkach określonych w Zamówieniu.
  5. Pocoś przekazuje Zamówienie Restauracji:
   1. w przypadku opcji płatności gotówką– po potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika;
   2. w przypadku Płatności Elektronicznej – po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Operatora Systemu Płatności.
 10. Potwierdzenie lub anulowanie Zamówienia przez Restaurację
  1. Do zawarcia Umowy z Restauracją dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Restaurację poprzez:
   1. wysłanie SMS na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji numer telefonu i/lub;
   2. wyświetlenie komunikatu w WzywajPosilki lub w Aplikacji Mobilnej i/lub;
   3. wysłanie maila na podany adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  2. Jeżeli Restauracja nie potwierdzi Zamówienia w ciągu 10 minut od jego złożenia, Pocoś podejmie próbę kontaktu z Restauracją. W razie niepotwierdzenia Zamówienia w trakcie kolejnych 10 minut, Zamówienie uważa się za odrzucone.
  3. Pocoś i Restauracja zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem podanych przez Użytkownika danych kontaktowych w celu weryfikacji prawidłowości podanych przez Użytkownika danych, w szczególności adresu dostawy i danych Użytkownika.
  4. W razie odrzucenia lub niepotwierdzenia Zamówienia przez Restaurację w ciągu 10 minut, Umowa z Restauracją nie zostaje zawarta, a oferta złożona Restauracji przez Użytkownika przestaje go wiązać. W sytuacji dokonania Płatności Elektronicznej, Użytkownik otrzyma zwrot Płatności Elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do odebrania przedmiotu Zamówienia. W razie złożenia Zamówienia obejmującego dostawę do miejsca wskazanego przez Użytkownika, powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu.
  6. Jeżeli część Zamówienia nie będzie możliwa do realizacji, Restauracja może skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania jego zgody na anulowanie części Zamówienia lub modyfikację Zamówienia. W razie niewyrażenia przez Użytkownika zgody na modyfikację lub anulowanie części Zamówienia, ofertę zawarcia umowy złożoną przez Użytkownika uznaje się za odrzuconą i nie dochodzi do zawarcia Umowy z Restauracją.
  7. Restauracja i Pocoś zastrzegają sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku błędu systemu teleinformatycznego, oczywistego i rażącego błędu w cenie produktu w WzywajPosilki. Użytkownik zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia na numer telefonu podany w trakcie składania Zamówienia,i/lub adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia.
 11. Płatność
  1. Użytkownik może dokonać płatności za Zamówienie:
   1. osobiście do rąk osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa Restauracji;
   2. osobiście do rąk osoby dokonującej dostawy przedmiotu Zamówienia;
   3. poprzez Płatność Elektroniczną.
  2. Ceny podane w WzywajPosilki są cenami w złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Dokument fiskalny (paragon lub faktura) potwierdzający wykonanie Zamówienia, którego wystawcą jest Restauracja, Użytkownik otrzymuje przy odbiorze Zamówienia pod podanym adresem dostawy lub w siedzibie Restauracji lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia dokumentu fiskalnego, Użytkownik może złożyć reklamację. W celu uzyskania faktury, należy skontaktować się z Restauracją.
  4. W razie wybrania przez Użytkownika Płatności Elektronicznej, Zamówienie jest skuteczne w razie uzyskania przez Pocoś pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od Operatora Systemu Płatności. Pocoś informuje Użytkownika o tym, że Zamówienie zostało złożone skutecznie poprzez wyświetlenie w WzywajPosilki stosownego komunikatu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej Zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się w WzywajPosilki. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia Zamówienia poprzez wybór innej formy płatności.
  5. W ramach Płatności Elektronicznej Użytkownik opłaca Zamówienie na rachunek Operatora Systemu Płatności. Operator Systemu Płatności następnie przekazuje zapłatę za Zamówienie na rachunek Pocoś. Z momentem uznania rachunku Pocoś środkami stanowiącymi zapłatę za Zamówienie, Użytkownik przestaje być zobowiązany do dokonania zapłaty Restauracji (tj. uznanie rachunku Pocoś zapłatą za Zamówienie jest równoznaczne dokonaniu zapłaty na rzeczRestauracji).
  6. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku potwierdzenia Zamówienia przez Restaurację, Użytkownik powinien poinformować o tym Pocoś drogą mailową pod adresem kontakt@wzywajposilki.pl.
  7. Płatność Elektroniczna realizowana jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności. Pocoś nie bierze udziału ani nie pośredniczy w realizacji Płatności Elektronicznej.
  8. W przypadku odrzucenia Zamówienia przez Restaurację, częściowego lub całkowitego anulowania Zamówienia przez Pocoś lub Restaurację, zaakceptowanej przez Restaurację rezygnacji Użytkownika z Zamówienia, a także w przypadku uwzględnienia przez Restaurację lub Pocoś reklamacji Użytkownika domagającego się zwrotu płatności, Użytkownik otrzyma zwrot płatności w terminie do 14 dni roboczych.
 12. Promocje
  1. Pocoś lub Restauracja może oferować towary lub usługi na promocyjnych warunkach, zgodnie z odrębnym regulaminem promocji.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy z Restauracją
  1. Pocoś informuje, że zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Restauracją w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Użytkownikowi produktu przez Restaurację. Takie prawo przysługuje bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień niniejszego paragrafu.
  2. Powyższe prawo odstąpienia bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku nabycia przez Konsumenta produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, produktów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Tym samym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Restauracją m.in. w odniesieniu do świeżych produktów żywnościowych, w szczególności posiłków przygotowywanych przez Restaurację.
  3. Tam, gdzie Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia (np. w przypadku prefabrykowanych napojów w zamkniętej fabrycznie butelce lub puszce o wydłużonym terminie do spożycia), Konsument powinien zwrócić przedmiot Zamówienia Restauracji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Restauracja zaproponuje, że sama odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie produktu przed upływem 14-dniowego terminu. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument.
  4. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez przesłanie do Restauracji oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane również Pocoś, która przekaże oświadczenie Restauracji.
  5. W przypadku wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia, Restauracja zwróci Konsumentowi koszt dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy droższy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez Restaurację, Restauracja zwróci Konsumentowi wyłącznie kwotę będącą równowartością kosztu dostawy oferowanej w trybie standardowym przez Restaurację.
  6. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy jego nadanie przed upływem terminu.
  7. Konsument może w każdej chwili odstąpić od usług realizowanych w ramach Umowy o Świadczeniu Usług związanych z posiadaniem Konta w WzywajPosilki, poprzez usunięcie Konta.
 14. Prywatność
  1. Informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Pocoś i Restauracje określa Polityka Prywatności WzywajPosilki, dostępna pod adresem https://wzywajposilki.pl/info/privacy_policy/.
 15. Newsletter
  1. Użytkownik może skorzystać z usługi newslettera. W ramach usługi newslettera Pocoś okresowo dostarcza Użytkownikowi, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, biuletyn informacyjny Pocoś, informacje handlowe Pocoś, a także porady dotyczące zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.
  2. Informacje przesyłane w ramach usługi newslettera mogą w szczególności obejmować informacje o ofertach, produktach, promocjach, rabatach, nowych Restauracjach dostępnych w WzywajPosilki i zmianach funkcjonalności WzywajPosilki, a także inne informacje, w szczególności informacje na temat zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia.
  3. Aby skorzystać z usługi newslettera, Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednią opcję przy Rejestracji Konta lub w trakcie składania Zamówienia oraz podać swój adres poczty elektronicznej korzystając z formularza dostępnego w WzywajPosilki.
  4. W celu otrzymywania newslettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące rodzajów informacji marketingowych i handlowych otrzymywanych przez Użytkowników oraz zakresu przetwarzania danych Użytkowników na potrzeby otrzymywania przez nich tych informacji określa Polityka Prywatności.
  5. Usługa newslettera jest świadczona nieodpłatnie.
  6. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja z usługi newslettera odbywa się poprzez wybranie opcji rezygnacji dostępnej w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newslettera.
 16. Prawa własności intelektualnej
  1. Jeżeli Treści będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wprowadzający Treści do WzywajPosilki, udziela Pocoś nieodpłatnej, niewyłącznej, pełnej licencji do Treści na następujących polach eksploatacji:
   1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2. Użytkownik, wprowadzając Treści do WzywajPosilki, udziela Pocoś zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Treści, tj. zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań (wszelkich modyfikacji) Treści.
  3. Użytkownik wprowadzający Treści do WzywajPosilki udziela Pocoś zezwolenia na łączenie Treści z innymi utworami.
  4. Użytkownik wprowadzający Treści do WzywajPosilki oświadcza, że wykorzystanie Treści nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej.
  5. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Treści dostępnych w WzywajPosilki w celach niezwiązanych z korzystaniem z WzywajPosilki. Pocoś nie przenosi żadnych praw własności intelektualnych do Treści i nie udziela Użytkownikowi licencji do Treści.
 17. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może na zasadach określonych poniżej złożyć reklamację:
   1. na usługi realizowane przez Pocoś w ramach Umowy o Świadczenie Usług;
   2. na produkt Restauracji, w tym w szczególności na jego jakość (taka reklamacja zostanie przekazana do właściwej Restauracji);
   3. na dostawę, jej jakość lub terminowość.
  2. Reklamacje składać można:
   1. mailowo na adres kontakt@wzywajposilki.pl;
  3. Reklamacje, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1.2) oraz 1.3) mogą być kierowane przez Użytkownika także bezpośrednio do Restauracji.
  4. Pocoś może na zlecenie Restauracji obsługiwać reklamacje dotyczące usług i produktów Restauracji, jednak Pocoś nie ponosi odpowiedzialności za jakość tych posiłków, produktów lub usług ani za sposób rozpatrzenia reklamacji przez Restaurację. Jeżeli reklamacja, o której mowa w ust. 1. pkt 1.2-1.3 powyżej została złożona Pocoś, Pocoś pełni rolę pośrednika pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją.
  5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika, a w miarę możliwości również numer Zamówienia.
  6. W razie złożenia do Pocoś reklamacji, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1.2) oraz 1.3), Pocoś przekaże Restauracji reklamację Użytkownika.
  7. Jeżeli Pocoś lub Restauracja nie odniesie się w ciągu 30 dni do reklamacji Konsumenta, reklamację uważa się za uznaną, chyba że krótszy termin wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 8.
  8. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli Restauracja nie odniesie się w ciągu 14 dni do żądania Konsumenta, w którym ten domaga się wymiany rzeczy, usunięcia wady lub obniżenia ceny o określoną kwotę lub jej zwrotu w związku z wadliwym produktemna podstawie przepisów o rękojmi, uważa się, że Restauracja uznała takie żądanie za uzasadnione.
  9. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
  10. W razie uwzględnienia reklamacji, Użytkownik otrzyma produkt wolny od wad w terminie określonym przez Restaurację lub zwrot płatności na zasadach określonych w Regulaminie.
 18. Rozstrzyganie sporów
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Pocoś informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej.
  2. Pocoś informuje, że nie będzie korzystał z powyższej platformy ODR ani jakiejkolwiek innej formy arbitrażu konsumenckiego w przypadku odrzucenia reklamacji przez Pocoś (tam, gdzie taka reklamacja dotyczyła usług Pocoś), chyba że Pocoś wyraźnie zakomunikuje Użytkownikowi zgodę na skorzystanie z arbitrażu.
  3. Pocoś informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/).
  4. Spory pomiędzy Pocoś a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Pocoś.
 19. Zmiana Regulaminu
  1. Pocoś zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
   1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów;
   2. wprowadzenie, usunięcie lub zmiana funkcjonalności WzywajPosilki lub usług Pocoś lub Restauracji;
   3. ochronę Użytkowników, Pocoś lub Restauracji przed nadużyciami;
   4. usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu;
   5. zmianę danych, w tym danych teleadresowych i linków powołanych w Regulaminie;
   6. zmianę modelu biznesowego Pocoś lub WzywajPosilki.
  2. W razie zmiany Regulaminu, Pocoś poinformuje o tym Konsumentów zarejestrowanych w WzywajPosilki za pośrednictwem podanych przez nich adresów e-mail. W odpowiedzi Konsumenci będą mogli poinformować Pocoś o żądaniu usunięciu Konta, które to żądanie zostanie spełnione przez Pocoś bez zbędnej zwłoki.
  3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na WzywajPosilki poprzez wskazanie daty, począwszy od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Taka informacja znajdzie się na WzywajPosilki 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu oraz będzie utrzymywana przez okres 14 dni po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.
 20. Postanowienia końcowe
  1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Pocoś oraz na WzywajPosilki.
Ciasteczka!

Nasza strona używa ciasteczek, aby było Ci łatwiej z niej korzystać. Kliknij tutaj aby przeczytać więcej.

OK